INTERNATIONAL UNIVERSITY PASLAM, BAVARIA

International University Paslam, Bavaria

aktuelle Informationen

Informationen zu den Studiengängen

Zulassungsvoraussetzungen

Paslamer Kreativ Kollektiv

Veranstaltungen Projekte

Kongresshinweise

Sonstiges

iaIUP B
DE-83717 Paslam
Tiroler Winkel 1

info@uni-paslam.de